dungsmc

STRAT go the moon

Giá lên
biểu đồ cho xu hướng đi lên, chart đã rất đẹp
entry : below 85