Nobody21

Stellar Wave

Giá lên
POLONIEX:STRUSD   None
Thiết lập những lệnh Buy và Sell ngắn hạn theo các nhịp như hình. Mục tiêu dài hạn của STR là 1.17
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.