Heliosvn

SUBBTC - Cơ hội Long với mô hình vai đầu vai ngược

Giá lên
BINANCE:SUBBTC   None
* Ngắn hạn ta có mô hình vai đầu vai ngược với khung h4. Dài hơn ở khung d1 cũng là 1 kỳ vọng của mô hình này.

*STOPLOSS cho ngắn hạn (khung h4) ở 1600 - STOPLOSS cho d1 ở 1495

***Các phân tích trên được sử dụng để tham khảo. Mọi quyết định mua hoặc bán phụ thuộc chính vào cách chơi và chiến lược của các bạn ***
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.