BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá phản ứng tốt tạo mô hình 2 đáy trên khung 15', đáy trên khung cao có xu hướng tăng dần, đỉnh cũ đã bị xâm phạm, ready for sniper entry ^^.
Bình luận: TP1: 12
TP2: 13.3
TP3 14.9
TP4: 21.9 +
SL: 10.44
SL an toàn hơn: 9.83
Bình luận: lệnh sniper thất bại, giá đã về keyl evel quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.