BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá phá qua key level giảm ngắn hạn để tạo thành xu hướng tăng ngắn hạn, đồng thời giá cũng đã phá qua xu hướng keylevel giảm dài hạn. Nhưng vậy về lý giá sẽ không thể nào di xuống tiếp. ready for sniper entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.