BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Mua đựa trên mô hình 2 đỉnh bị thất bại, giá đi trong expanding triangle, có thể tự tin mua qua khỏi cận trên của tam giác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.