BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
sushi đã tại thành mô hình 2 đáy, retest 2 lần lại neck line. xác nhận xu hường đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.