dinhchien

CHF INDEX - đã về kênh giá và tăng mạnh

Giá lên
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Nhìn bên trái, sau 2 lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ và tăng về kênh giá với False break.
Hiện điều tương tự cho lần kiểm tra lần 3. Tín hiệu MACD cho tăng giá.
Mình đoán CHF sẽ tăng tiếp với 3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.