dinhchien

SXY - CHF INDEX kỳ vọng về kênh giả (Giảm)

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
- Daily: Kỳ vọng false break.
- H4: Hình vai đầu vai & Divergence
- H1: Megaphone pattern

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.