dinhchien

SXY [CHF INDEX] - False Breakdown hinh vai đầu vai (H4)

Giá lên
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- Weekly: pinbar
- Daily: False break with Real Divergence at MACD-H and RSI .
- H4: tín hiệu tăng hình vai đầu vai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.