SYS đã phá vỡ kênh tăng giá vào ngày 22/2
Hiện nay SYS đang nằm trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 0.000050
Rất nhiều khả năng SYS sẽ phục hồi từ vùng giá này.
Nếu có cây nến ngày đóng cửa dưới 0.000048 thì nhận định này không còn hiệu lực!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.