BINANCE:SYSBTC   Syscoin / Bitcoin
Sóng Syscoin khá đẹp để cho quá trình pump mới, với hơn 2 lần rưỡi lợi nhuận
SL dưới đáy của đường màu xanh

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.