dcironcop

TCB: Chốt lời và SHORT thôi!

Giá xuống
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Sau 2 tháng từ idea buy ở 20000, giá đã gần chạm mục tiêu 25000. Mình cứ chạy trước thôi nhỉ!
Lại là rising wedge huyền thoại. Các khung bé đã bắt đầu phân kỳ. Vì vậy chúng ta chốt lời dần và bắt đầu bán khống đến vùng 25000.
Chắc không cần stoploss!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.