hoanganhchu

Dự kiến giá giảm TCB

Giá xuống
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
1. Mẫu hình 3 đỉnh.
2. RSI phân kỳ.
3. DI- vượt lên.
4. Đường hỗ trợ mạnh 44,500.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.