hoanganhchu

Dự kiến giá giảm TCB

Giá xuống
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
1. Mẫu hình 3 đỉnh.
2. RSI phân kỳ.
3. DI- vượt lên.
4. Đường hỗ trợ mạnh 44,500.