dinhchien

TCB - Techcombank lướt sóng 6%

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Swing trading.
Đỉnh sau cao hơn, đáy sau cao hơn.
Supertrend Daily đang cho xu hướng tăng.
Thua 2%/thắng 6%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.