UnknownUnicorn28720704

Cổ Phiếu TCB: Tuần sau sẽ tăng cao hơn

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Vừa có một dòng tiền lớn quyết định tham gia vào TCB , dòng tiền này sẽ đẩy giá cổ phiếu TCB cao hơn nữa trong tương lai ngắn hạn cụ thể bắt đầu từ tuần sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.