UnknownUnicorn28720704

TCB Sắp có dao động mạnh

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Các dòng tiền lớn trong TCB đang giữ cố định giá trước khi thực hiện một tác động có ảnh hưởng mạnh. Không đến tuần thứ 5 tính từ bây giờ điều này sẽ xảy ra. Sự ảnh hưởng này sẽ kéo dài đến ít nhất 3 tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.