HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Sức khỏe tài chính tốt, dự án trọng điểm của chủ đầu tư triển khai đang vào giai đoạn bán hàng tốt, cuối năm bàn giao nhà chốt lợi nhuận dự án. Target mục tiêu 11

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.