HoangMinhchannel

TDC báo hiệu tín hiệu đảo chiều mạnh

Giá lên
HOSE:TDC   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tại vùng tích luỹ 20.8 - 21.4, khi giá liên tục tạo những tín hiệu đảo chiều quanh khu vực này.

Mô hình điều chỉnh A-B-C cũng đã hoàn thành từ thời điểm tháng 9 báo hiệu cho xu hướng tăng trong thời gian tới.

Mục tiêu dự kiến 28.8 - 30.8

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.