nhadautu79

TDH mô hình CVP khá đẹp kỳ vọng còn tăng mạnh

Giá lên
HOSE:TDH   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TDH
TDH đang hình thành mô hình CVP khá đẹp.
Nếu vượt được vùng cản cứng 9.3 TDH có thể tiến đến vùng cản cứng 10.7.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.