mrvictor

Theta 1D trung hạn

Giá lên
mrvictor Cập nhật   
BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
20/8/21: Theta 1D đang có chart đẹp và tích lũy sâu
Entry: 7.14
Stop: 6.4 (gần 10%)
TP: vùng 9.5 (khoảng 30%)
Bình luận:
22/8/21: Giá đang đi ngang, ko lên như kì vọng
Bình luận:
24/8/21: giá lên đẹp, giữ kèo
Bình luận:
26/8: stop, giá lên 8 rồi đảo ngược (xuống theo do BTC đi xuống).
Dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.