Thaiteamtrader

#THETAUSDT đang ở trong vùng cầu

BINANCE:THETAUSDT   Theta Token / TetherUS
THETAUSDT, Hiện tại, người ta quan sát thấy rằng THETAUSDT đang ở trong một vùng nhu cầu lớn. Nếu giá có thể bứt phá khỏi vùng này, thì nó có thể mang đến cơ hội tiềm năng cho một vị thế mua mới.

Việc ở trong vùng cầu lớn cho thấy rằng có một mức độ quan tâm mua và hỗ trợ đáng kể cho THETAUSDT ở mức giá hiện tại. Khu vực này đại diện cho khu vực mà người mua dự kiến ​​sẽ bước vào và tạo ra nhu cầu, có khả năng dẫn đến biến động giá tăng.

Mình sẽ theo dõi chặt chẽ hành động giá trong vùng nhu cầu này, tìm kiếm các dấu hiệu của sự đột phá. Đột phá xảy ra khi giá di chuyển trên mức kháng cự quan trọng một cách thuyết phục, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và tiềm năng cho một động thái tăng giá bền vững.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.