mvtdesign0210

TLM / Thằng Mặt Lợn Chart D và W đẹp quá

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM / Thằng Mặt Lợn Chart D và W đẹp quá nhưng nhiều người Bu nên hơi nặng mông. target vẫn kỳ vọng như hình. Mùa này cứ mua giữ là ăn thôi nên đừng nóng Đít nha ae. Cảm thấy ăn đủ thì out hẳn usdt không vào thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.