duynk6

TLM - đã tới vùng gom

Giá lên
BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM đã giảm sâu 20% sau khi giá pump mạnh lên 0.4
Hiện tại giá đã test sâu xuống vùng fibo 0.786, đồng thời tiến gần đến mức support theo dòng H4.
Do đó, chúng ta có thể bắt đầu gom TLM trong vùng giá hiện tại đến ngưỡng 0.28
HODL to 0.9 >>>
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.