BINANCE:TLMUSDT   TLM / TetherUS
TLM chạy sóng đẩy vể vùng fibo 1,618 or 2,618. Chúc anh em ôm hàng may mắn với TLM

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.