QuyAnh4Rex

sell TOMO

Giá xuống
lệnh lần trước khá tiếc vì dính SL do mình đặt ngắn.Kèo lần này là sell TOMO ngắn hạn vẫn giữ plan và quan điểm tomo đặt mốc 3,2 lâu dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.