truongbac93

TOMO LONG 0,5$

Giá lên
TOMO hình thành xu hướng tăng trưởng sau khi chạm TRENDLINE CẢN , XU HƯỚNG TĂNG NGẮN HẠN CÓ THỂ LƯỚT SÓNG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.