NamLeVan

tomo

Giá lên
Anh có thể chờ em từ sáng đến tối
Chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu
Có em ngồi phía sau
Đi đâu cũng được
Em không cần mang son mỗi khi gặp anh
Năm phút sau son sẽ mờ ngay thôi
Vì em thích anh hôn lên môi
Lên đâu cũng được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.