QuyAnh4Rex

ý tưởng BUY TOMO

Giá lên
ý tưởng buy tomo lần trước của e bác nào theo chắc lãi ngập mồm =)).Làn này TOMO đã kết thúc đợt HAVING,giá mình quan sát phá khá cự cứng nhất là1,6.Mọi nỗ lực dìm giá xuống dưới 1,6 đều không thành công.MACD,RSI lại cho thấy khả năng entry lệnh thời điểm này hoàn toàn hợp lý.MÌnh khá chắc chắn giá TOMO này sẽ lên 3 hoặc hơn.Khuyến khích LONG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.