CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Thị trường đang vào giai đoạn bất ổn khó dự đoán. Do vậy chưa phải lúc để mua hold thời điểm này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.