CRYPTOCAP:TOTAL   Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử, $
Crypto Total Market Cap tình hình cho thị trường ngắn hạn