toantqvtsg

Xu hướng Total 2 sắp tới 2021.10.6

CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $
Total 2 sẽ có 1 nhịp test lại vùng 1.05B trước khi có ATH mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.