HHermes

TPB!!! Chén thánh + Elliott = target 28 (view 3 - 6 tháng)

Giá lên
HOSE:TPB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
TPB!!! Chén thánh + Elliott = target 28 (view 3 - 6 tháng)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.