NgocHaiPearlie

CRB Index - CHỉ số thị trường hàng hoá đang phục hồi mạnh.

Giá lên
TVC:TRJEFFCRB   THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB INDEX
biểu đồ đã breakout trend ngắn hạn, trong tình hình hiện tại phần lớn các nhóm hàng hoá đều đang phục hồi + Oil tăng trở lại có thể kỳ vọng lạm phát sẽ tăng trong những tháng tới.
Khả năng có điều chỉnh nhưng kỳ vọng dài hạn vẫn có thể tăng lên mức 189.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.