Phamdong1969

TRX/BTC đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
Trton có vẻ đã điều chĩnh xong kháng cự tại 713 - 800 - 1000
Hỗ trợ tốt tại 555. ( nếu có nến ngày đóng dưới 550 ) thì phục hồi thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.