HoangHacHai

TRX / BTC xu hướng

Giá lên
BINANCE:TRXBTC   TRON / Bitcoin
biểu đồ 4h đường RSI đang ở đáy.
EMA sóng lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.