LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng TRXH19 1 tháng tới: GIảm!

Giá xuống
BITMEX:TRXH19   None
Trx cần sự điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.