HMCUONG

Xu hướng TRXM19 ngày 16/5/2019 H1

BITMEX:TRXM19   None
Xu hướng hiện tại là tăng, mức kháng cự gần nhất vùng 400.
chiến lược mua tại 386. Stoploss 377, Takeprofit 400.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.