HMCUONG

Xu hướng TRXM19 ngày 15/5/2019

BITMEX:TRXM19   None
Xu hướng tăng trên H1 đã rõ ràng, giá đã break out , chờ pullback về 343
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.