NhatHoang_DataAnalysis

TRX is back on track, having grown 27% since its entry point on

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
TRX is back on track, having grown 27% since its entry point on Aug. 11
This is a chart of expectations for a breakout soon


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.