tatangtaiphiet

TRON BUY POTENTIAL SETUP

Giá lên
tatangtaiphiet Cập nhật   
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
The price not yet go too far like other alt coin.
Follow the triangle pattern and EMA 21.
We have a buy limit setup.
Đã hủy lệnh: Price went out of the pattern below the EMA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.