gemini202x

TRX/USDT 16.Sep.2021

Giá lên
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
This's my idea. Not investment advice
⚠️ This Analysis will be updated ...
📅 16.Sep.2021
BINANCE:TRXUSDT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.