DucQuanEW

TESLA (Phân tích cổ phiếu TESLA theo sóng Elliottwave)

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TESLA ( 12/5/2020)

Cổ phiếu TESLA có khả năng cao về test vùng hỗ trô ngay đáy sóng (iv) tại 670usd để hoàn thành sóng điều chỉnh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.