GKFXPrimeVN

Nhận định cp Tesla đến hết tháng 12-2018

Giá xuống
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
Dựa vào xu hướng và tình hình kinh doanh đang tốt lên nhanh chóng của Tesla , tôi nhận định cp này vẫn còn đà tăng và điều chỉnh về mức $325 vào cuối tháng 12/2018
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.