FXNHANQUA

Công ty CP tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành - mã ck TTF

Giá lên
HOSE:TTF   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
- TTF có chuỗi tăng điểm ấn tượng > 400% từ 2. xx ---> 8. xx trong 8 tháng.

- Daily resistance 8.7 là cản tâm lý tạm thời của cổ phiếu TTF .

- Có thể cổ phiếu TTF sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ tuần Weekly Support 7.3 - 7.1.

- Nhà đầu tư có thể bắt đầu mua vào ở vùng giá 7.3.

Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.