Hoa_Nguyen

Long TTG - May Thanh Trì

Giá lên
UPCOM:TTG   THANH TRI GARMENT JSC
Long TTG
- Entry 1: 8.7; Entry 2: 8.0
- Exit: 7.0
- Target 1: 13.5; Target 2: 20.5; Target 3: 23.5
Signal:
- Stock change from low volatility to high volatility .
- High volume breakout with a runaway gap.
- Breakup MA to remain upward trending.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.