FXNHANQUA

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 - mã ck TV2

Giá lên
HOSE:TV2   CTCP TV XD DIEN 2
- TV2 đang trong up channel => 2 biên channel có tính chất cản vs hỗ trợ rất mạnh.

- TV2 cần thoái lui về vùng Weekly Support 56 - 54.6 để tích lũy và lấy lực tiến về biên trên channel 68.

- Đối với cổ phiếu TV2, có nhiều thông tin nền tảng ủng hộ cho việc tăng giá cổ phiếu như doanh thu và lợi nhuận và kèm theo những dự án điện trong năm 2022 và 2023.

- Nếu các bạn mua cổ phiếu TV2 có thể nắm giữ cho đến khi đạt kỳ vọng lợi nhuận.

Goodluck!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.