VyQuyen

TWITTER : TÍN HIỆU THAM GIA ĐẦU CƠ TỪ ICHIMOKU BIỂU ĐỒ TUẦN

Giá lên
VyQuyen Cập nhật   
NYSE:TWTR   TWITTER INC
theo lý thuyết giá chạm mây ichi với khối lượng ko lớn như trên nhìu khả năng sẽ phục hồi ngắn hạn trong 4-5 nến
tín hiệu vào lênh , khi kijun cắt tenkan đi lên, lất tenkan làm hỗ trợ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
hướng tới khi gặp tenkan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.