VyQuyen

TWITTER : TÍN HIỆU THAM GIA ĐẦU CƠ TỪ ICHIMOKU BIỂU ĐỒ TUẦN

Giá lên
NYSE:TWTR   TWITTER INC
theo lý thuyết giá chạm mây ichi với khối lượng ko lớn như trên nhìu khả năng sẽ phục hồi ngắn hạn trong 4-5 nến
tín hiệu vào lênh , khi kijun cắt tenkan đi lên, lất tenkan làm hỗ trợ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: hướng tới khi gặp tenkan