DongLaos_Trading

Mọi Trader cần phải biết p1

Đào tạo
NYSE:TWTR   TWITTER INC
Giao dịch với tài khoản nhỏ liệu có lợi nhuận .
ví dụ thôi nhé.
chỉ cần có phương pháp tốt sử dụng thành thạo nó
Tài khoản 300$ ==== 25%
tháng đầu ; ======== 375$
Tháng thứ 2 ======= 469 $
Tháng thứ 6======= 1144$
Năm đầu tiên : 4366$
Năm thứ 2 63.527$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.