KimJoseph

Tín hiệu bán xuống cổ phiếu Twitter

NYSE:TWTR   TWITTER INC
Sell cổ phiếu Twitter về vùng $30 theo mô hình Bearish Gartley . Đặt dừng lỗ trên vùng $37.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.